torstai 23. elokuuta 2018

Kutsu hankkeen viimeiseen käännösseminaariin lukuvuonna 2018-2019

Kiännösseminuaru II - Kiännöšseminari II - Kiännösseminuara II

Huom! Seminaarin osallistujat voivat tänä vuonna hakea matka-apurahaa. Lue lisää täältä: https://kianna-hanke.blogspot.com/p/matka-apurahat-2018-2019.html

 *******
Tule opastumah kiändämäh karjalakse!
Mittuine on kiändäjän ruado? Ken, kui, midä da konzu on kiändänyh karjalakse? Da midä pidäs karjalakse kiändiä? Mittustu kirjalližuttu karjalakse kiännetäh? Kui kiännöstiedo opastau kaunehkirjalližuon kiändämizeh? Kuspäi kiändäi suau tieduo, konzu vastah tulou tundematoi sana? Tahtozitgo kiändiä Wikipediedu karjalakse?

Tule kuundelemah nämmis da toizis kyzymyksis Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kiändämizen opastusseminuarah. Opastuksen järjestäy Kiännä!-projektu, kuduadu rahoittau Konehen Fondu (Koneen Säätiö). Tämä on projektan jälgimäine kiännösseminuaru!

Ližätieduo suat Kiännä!-projektan verkosivuloil http://kianna-hanke.blogspot.fi/

Kiännösseminuaru II (5 op)
Opastusmuvvot: Luvendot da harjaitukset. Vuitti harjaituksis voibi suorittua verko-opastuksennu.

Seminuaru pietäh Päivännouzu-Suomen yliopiston Jovensuun kampuksel Agora-rakendukses

Opastuspäivät: piätteniččy–suovattu 5.–6.10.2018, piätteniččy–suovattu 18.–19.01.2019, piätteniččy–suovattu 29.–30.03.2019

Syväindö: Seminuaras tuttavutah kaunehkirjalližuon kiändämizen perustehih da tutkimukseh sego karjalan kiändämizen histourieh da karjalan kielen kaunehkirjallizen kiändämizen eričyskyzymyksih. Sen ližäkse seminuaras kačellah kaunehkirjallizeh kiändämizeh kuulujua projektumaltamistu. Kiännösharjaituksikse opastui kiändäy kaunehkirjallistu tekstua da kirjuttau omas kiännösprocesas kiännöskommentan sego arvostelou da kommentiiruiččou toizien opastujien kiännöksii.

Enzimäzen seminuarukerran programmas on luvenduo kiännösruavon histouries (Riikka Iso-Ahola), karjalan kielen sanakirjas (Susanna Tavi), opastukses kaunehkirjalližuon kiändämizeh (Päivi Kuusi) da Muumi-kniigoin karjalakse kiändämizes (Natalia Sinitskaja). Luvendoloin ližäkse roih harjoitustu da ruandua Wikipedii-pajas.

Opastajat: Päivännouzu-Suomen da Helsingin yliopiston kiännöstiijon da karjalan kielen azientundijat sego tulijat luvendonlugijat

Opastuskielet: vuitti opastukses roih suomekse da vuitti karjalakse.

Kohtehjoukko: Seminuaru pädöy kaikile karjalan kieles kiinnostunnuzile, ga harjoituksien luadimizeh pidäy olla karjalan kielen maltuo. Päijäh kai karjalan kielimuvvot! Gu ollet jo kiändänyh karjalakse, tule sanelemah omis kogemuksis karjalan kielen kiändäjänny! Seminuarah voit ottua ozua sitgi, hos et ni olle suoritannuh kiännösseminuarua I. Kogo seminuaran suoritannuot suajah omas ozanotandas tovestuksen, ga seminuarah voibi sežo tulla vaigu kuundelemah.

Ilmoittai nenga: Kiännösseminuarah II voibi ilmoittuakseh sähköpoštači projektan koorginuattorale Natalia Giloevale adressih natalia.giloeva@uef.fi. 7.9.2019 sah. Päivännouzu-Suomen yliopiston opastujat voijah ilmoittuakseh WebOodan kauti.

*******

Tule opaštumah kiäntämäh karjalakši!

Mimmoni on kiäntäjän ruato? Ken, kuin, mitä ta konša on kiäntän karjalakši? Ta mitä pitäis karjalakši kiäntyä? Mimmoista kirjallisutta karjalakši kiännetäh? Kuin kiännöštieto opaštau kaunokirjallisuon kiäntämiseh? Mistä kiäntäjä šuau tietuo, konša vaštah tulou tuntematoin šana? Tahtositko kiäntyä Wikipedijua karjalakši?

Tule tiijuštamah näitä ta toisie as’s’oja Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan kiäntämisen opaššušseminarih. Opaššukšen järještäy Kiännä!-projekti, kumpaista rahottau Konehen Fonda (Koneen Säätiö). Tämä on projektin jälkimmäini kiännöšseminari!

Lisätietuo šuat Kiännä!-projektin verkkošivuloilta  http://kianna-hanke.blogspot.fi/

Kiännöšseminari II (5 op)
Opaššušmuuvvot: Luvennot ta harjotukšet. Ošan harjotukšista voipi šuorittua verkko-opaššukšena.

Seminari pietäh Päivännoušu-Šuomen yliopiston Jovenšuun kampuksella Agora-rakennukšešša.

Opaššušpäivät: piätinččä–šuovatta 5.–6.10.2018, piätinččä–šuovatta 18.–19.01.2019, piätinččä–šuovatta 29.–30.03.2019.

Šiämyštä: Seminarissa tuttavuššutah kaunokirjallisuon kiäntämisen perustehih ta tutkimukšeh šekä karjalan kiäntämisen historijah ta karjalan kielen kaunokirjallisen kiäntämisen erikoiskyšymykših. Šen lisäkši seminarissa kačellah kaunokirjalliseh kiäntämiseh kuulujua projektimahtamista. Kiännöšharjotukšiksi opaštuja kiäntäy kaunokirjallista tekstie ta kirjuttau omašta kiännösprocessašta kiännöškommentin šekä arvoštelou ta kommentiiruiččou toisien opaštujien kiännökšie.

Enšimmäisen seminarikerran programmašša on luventoja kiännöšruavon historijašta (Riikka Iso-Ahola), karjalan kielen šanakirjašta (Susanna Tavi), opaššukšešta kaunokirjallisuon kiäntämiseh (Päivi Kuusi) ta Muumi-kirjojen karjalakši kiäntämiseštä (Natalia Sinitskaja). Luventojen lisäkši tulou harjotušta ta ruantua Wikipedija-pajašša.

Opaštajat: Päivännoušu-Šuomen ta Helsinkin yliopiston kiännöštiijon ta karjalan kielen asientuntijat šekä tulijat luvennonpitäjät.

Opaššuškielet: oša opaššukšešta tulou šuomekši ta oša karjalakši.

Kohtehjoukko: Seminari pätöy kaikilla karjalan kieleštä kiinnoštunehilla, ka harjotukšien luatimini vuatiu karjalan kielen malttamista. Kaikki karjalan kielimuuvvot ollah pätijät! Kun ollet jo kiäntän mitä karjalakši, tule šanelomah omista kokemukšista karjalan kielen kiäntäjänä! Seminarih voit ottua ošua, hoš et ni olle šuorittan kiännöšseminarie I. Koko seminarin šuorittanuot šuahah omašta ošanotannašta tovissukšen, ka seminarih voipi niisi tulla vain kuuntelomah.

Ilmottauvu näin: Kiännöšseminarih II voipi ilmottautuo šähköpoštilla projektin koordinattorilla Natalia Giloevalla adressih natalia.giloeva@uef.fi. 7.9.2019 šuahen. Päivännoušu-Šuomen yliopiston opaštujat voijah ilmottautuo WebOodin kautti.

*******

Tule opastumah kiändämäh karjalaksi!

Mimmoine on kiändäjän ruado? Ken, kuin, midä da konza on kiändän karjalaksi? Da midä pidäis karjalaksi kiändiä? Mimmoista kirjallizutta karjalaksi kiännetäh? Kuin kiännöstiedo opastau kaunokirjallizuon kiändämizeh? Mistä kiändäjä suau tieduo, konza vastah tulou tundematoin sana? Tahtozitgo kiändiä Wikipediedä karjalaksi?

Tule kuundelemah näistä da toizista kyzymyksistä Päivännouzu-Suomen yliopisson karjalan kiändämizen opassusseminuarah. Opassannan järjestäy Kiännä!-projekta, kumbaista rahottau Konehen Fonda (Koneen Säätiö). Tämä on projektan jälgimäne kiännösseminuara!

Lizätieduo suat Kiännä!-projektan verkkosivuloilda http://kianna-hanke.blogspot.fi/

Kiännösseminuara II (5 op)

Opassandamuuvot: Luvennot da harjotukset. Ozan harjotuksista voibi suorittua verkko-opassuksena.

Seminuara pietäh Päivännouzu-Suomen yliopisson Jovensuun kampuksella Agora-rakennuksessa.
Opassuspäivät: piätinččä–suovatta 5.–6.10.2018, piätinččä–suovatta 18.–19.01.2019, piätinččä–suovatta 29.–30.03.2019.

Syväindö: Seminuarassa tunnussutah kaunokirjallizuon kiändämizen perustehih da tutkindah dai karjalan kiändämizen historieh da karjalan kielen kaunokirjallizen kiändämizen erillizih kyzymyksih. Sen lizäksi seminuarassa kačellah kaunokirjallizeh kiändämizeh kuulujua projektamahtamista. Kiännösharjotuksiksi opastuja kiändäy kaunokirjallista tekstua da kirjuttau omasta kiännösprocessasta kiännöskommentan dai arvostelou da kommentiiruiččou toizien opastujien kiännöksie. 

Enzimäzen seminuarakerran programmassa on luvenduo kiännösruavon historiesta (Riikka Iso-Ahola), karjalan kielen sanakirjasta (Susanna Tavi), opassuksesta kaunokirjallizuon kiändämizeh (Päivi Kuusi) da Muumi-kniigoin karjalaksi kiändämizestä (Natalia Sinitskaja). Luvendoloin lizäksi on harjotusta da ruandua Wikipedie-pajassa.

Opastajat: Päivännouzu-Suomen da Helsingin yliopisson kiännöstiijon da karjalan kielen ažientundijat dai muut luvennonpidäjät.

Opassuskielet: oza opassuksesta on suomeksi da oza karjalaksi.

Kohehjoukko: Seminuara pädöy kaikilla karjalan kielestä kiinnostunuzilla, ga harjotuksien luajindua näh pidäy olla malttuo karjalan kieleh. Kaikki karjalan kielimuuvot pädietäh! Ollet jo kiändän midä karjalaksi, tule sanelemah omista kogemuksista karjalan kielen kiändäjänä! Seminuarah voit ottua ozua, hos et ni olle suorittan kiännösseminuarua I. Kogo seminuaran suorittanuot suahah omasta ozanotannasta tovessuksen, ga seminuarah voit i tulla vain kuundelemah.

Ilmottauvu näin: Kiännösseminuarah II voit ilmottauduo sähköpoštačči projektan koordinuattoralla Natalia Giloevalla adressih natalia.giloeva@uef.fi. 7.9.2019 suaten. Päivännouzu-Suomen yliopisson opastujat voijah ilmottauduo WebOodan kautti.


Ei kommentteja

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.